Vincentinské lidové misie – ohlédnutí

30.10.2016 00:53

Vincentinské lidové misie, které se konaly ve vaší farnosti ve dnech 2. až 9. října, byly velkou školou pokory a osobního růstu. Začátek týdne byl na obou stranách nesmělý, ale zároveň plný očekávání a vyprošování Boží milosti. Děkujeme všem, kteří se zapojili do osobního rozdávání pozvánek a programu po domácnostech. Zajisté, bylo potřeba přinést oběť, ale všichni jsme zakusili Boží pomoc a požehnání. Dny ve vaší farnosti uběhly rychle. Věřím, že si každý něco z přednášek a promluv vybral pro sebe a svůj duchovní život. Ať sám dobrý Bůh doplní vše, co jsme my opomenuli. Ať denně rozhojňuje své milosti a neustále vám uděluje svoji radost. Radost, kterou jsme i my vnímali a která prýštila z vašich tváří, a to nejenom po svátosti smíření.

Jelikož tady nemám prostor, abych jmenovitě vzpomenula na každého z vás, všem z celého srdce za celý misijní tým děkuji. Hlavně za modlitby, bez nich bychom neobdrželi tolik Božího požehnání a milostí. Děkujeme vám, farníkům, za vše, čím jste přispěli k zdárnému průběhu misií a taky všem, kteří využili lidové misie jako Boží nabídku pro svůj život. Nedá mi to však a přeci bych chtěla osobně poděkovat vašemu panu faráři, otci Janovi. A to nejenom za to, že nás pozval a věnoval se nám v průběhu misií, ale i za jeho sdílení a společenství, které jsme vytvářeli.

Svatý Vincent de Paul často říkal, že nestačí milovat Boha. Musíme se přičinit, aby ho milovali i jiní. Věřím, že čas strávený s vámi nás nejenom vzájemně obohatil, ale utvrdil ve velké lásce k Bohu a zanícení pro jeho službu. Mě tedy určitě! A tak vám i sobě přeji, abychom v modlitbách nepřestávali. Aby to zaseté v nás zůstávalo a vzrůstalo.

Za misijní tým s. Gabriela, dkl