Dolní Dobrouč

Kostel sv. Mikuláše

  • 1292 První zmínka o obci
  • Původní kostel na hřbitově, duchovní správa zajišťována farou v Čermné
  • 1538 ulit zvon sv. Mikuláš
  • 1765 vystavění nové fary a zřízení farnosti Dolní Dobrouč
  • 12. května 1828 slavnostně zahájena stavba nového kostela
  • 16.října 1831 slavnostní vysvěcení nového kostela

Kostel ve slohu empírovém má věž vysokou 36 metrů, osazenou několika zvony, z nichž nejstarší je zmíněný zvon sv. Mikuláš z r. 1538. Hlavní oltář pochází z r. 1837 a obraz sv. Mikuláše nad ním byl namalován bratry Vorličkovými z Jablonného nad Orlicí. Místní řezbář Dominik Skalický přestavěl hlavní oltář v r. 1864 a zhotovil jeskyni u oltáře Panny Marie jejíž socha byla dovezena z Paříže. Křišťálový lustr pochází z císařské korunovace v Budíně. Obrazy křížové cesty namaloval Jan Umlauf z Kyšperka. Obraz Panny Marie z Čenstochové přinesli poutníci před více než 200 lety z Polska. Kostel byl postupně opravován a vybaven novými varhanami a dalšími náležitostmi. Hlavní vchod byl oddělen od lodi kostela ozdobnou mříží, což umožňuje návštěvy kostela sv. Mikuláše v kteroukoliv denní dobu.

Poutní kaple Panny Marie, Matky ustavičné pomoci – Horákova kaple

Zemědělec Bernard Dušek z Dolní Dobrouče (*9. 2. 1813 na čp. 33) v polovině 19. století vážně onemocněl. Bylo mu tehdy kolem 40 let. Léčení nepomáhalo, ačkoliv se obrátil na přední lékaře, včetně pražských klinik. V jeho lese vyvěral pramen a na stromě u něho byl obrázek Panny Marie. Hospodář častěji chodil na toto místo, pil zdejší vodu a učinil slib Panně Marii, jestliže se uzdraví, postaví k její cti kapličku. Bernard Dušek se skutečně uzdravil. Kapli však nepostavil, ale pouze sloup se soškou Panny Marie u pramene.

Za nějaký čas onemocněl znovu. Opět navštěvoval různé lékaře, ale žádný z nich si s jeho nemocí nevěděl rady. Jedné noci měl sen, ve kterém uslyšel hlas: „Tys nesplnil to, co jsi slíbil.“ Proto ihned obnovil svůj slib, opět se uzdravil a začal se stavbou kaple. Roku 1866 její stavbu dokončil a kaple byla zasvěcena Panně Marii.

Bernard Dušek se potom v plné svěžesti dožil 88 let. Zemřel 7. prosince 1901.

Bernard Dušek měl syna Jana (14. 12. 1845 – 22. 4. 1919), který studoval učitelství, ale studia nedokončil. Pro nedostatek učitelů byl r. 1872 přijat jako výpomocný učitel a na škole zůstal až do r. 1896. Protože učil po okolních Orlických horách, začalo se mu přezdívat „Horák“. Pojmenování se přeneslo i na ostatní členy rodiny Bernarda Duška a tedy i na kapli, které se od té doby říká Horákova kaple.

Jan Dušek-Horák zakoupil hlavní oltářní obraz pro kapli a i jinak se významně zapsal jako dobrodinec obce. V Dolní Dobrouči postavil chudobinec, jehož budova po rekonstrukci stojí dodnes a který spravoval až do své smrti v r. 1919. Z dědictví nechal ve vsi za kostelem zřídit „Špitál“, útulek pro nemocné. Finančně se však natolik vyčerpal, že zemřel úplně chudý. Byl svobodný a za svého života se modlil za to, aby nebyl ve stáří odkázán na cizí pomoc. Jeho prosba došla vyslyšení. Jednou když odcházel od místního pekaře, svalil se ve dveřích a byl na místě mrtev. Zemřel na mozkovou mrtvici.

Horákova kaple se stala pro obyvatele Dolní Dobrouče a okolí malým poutním místem.

Fotogalerie