Radost a půst

23.02.2017 13:10

Na posledním setkání mladší mládeže jsme si povídali o tom, co očekávají a čeho se bojí lidé trpící jakoukoliv nouzí a chudobou. Snažili jsme se najít odpověď na otázky: Jak my můžeme být citlivější vůči problémům lidí kolem nás? Jak se nám vciťuje do situace člověka, který je nějakým způsobem jiný? Můžeme druhému pomoci alespoň projevením pochopení? A co tak začít už v tyto dny půstu, který nás čeká? Děti si na setkání povídaly o andělu strážném i o konání dobra pro druhé. A co bude příště?
Církev nám v postní době nabízí slavnost Zvěstování Páně. Když svět vyšel z ruky Stvořitele, všechno překypovalo dobrotou a harmonií, která dosahovala svého vrcholu ve stvoření člověka. Ale spolu s hříchem přišlo na svět utrpení a zlo a jako plevel se zakořenilo v lidské přirozenosti. Pravá radost, která úzce souvisí s dobrem, přišla na zem ve své plnosti v den, kdy Panna Maria řekla svoje fiat a do jejího panenského lůna se vtělil Boží Syn. Díky své láskyplné odpovědi na Boží plány se stala příčinou nové radosti ve světě, neboť skrze ni k nám přišel Ježíš Kristus, plná radost Otce, andělů a lidí, ve kterém má Otec své zalíbení. Pravá radost, která setrvává i navzdory protivenstvím a bolesti, je radostí těch, kteří se setkávali s Bohem v nejrůznějších okolnostech a rozhodli se jej následovat. Radost je bezprostředním důsledkem určité plnosti života a skládá se především z poznání a lásky. A nad touto radostí v souvislosti s půstem se chceme spolu s mladými a dětmi zamýšlet na setkání 18. března ve 14 hod. v D-centru, na které vás opět srdečně zveme.
 

S. Gabriela a s. Vojtěcha