Zprávičky dobroučské farnosti

Jedná se o farní zpravodaj, který vychází jednou měsíčně, vždy každou první neděli v měsíci, pouze pro vnitřní potřebu farnosti. Uzávěrka příspěvků bývá o týden dřív (konkrétní datum je k dispozici v tiráži na poslední stránce Zpráviček). Vyjímku tvoří letní prádzniny, kdy Zprávičky vychází v červenci jako dvojčíslo také pro srpen.
 
Pravidelnou součástí Zpráviček bývá Slovo duchovního správce, zápis z pastorační rady a aktuální měsíční rozpis bohoslužeb. Dále je zde prostor také pro Vaše články, které nám zašlete nejlépe před uzávěrkou elektronicky, osobně nebo poštou na oficiální kontakty.
 
Technickou realizaci Zpráviček v současné době zajišťuje Pavel Dušek.

Aktuálně

05.02.2019 21:42

Drazí bratři a sestry,

máme za sebou první měsíc nového roku, na jehož konci děti dostanou vysvědčení, které je zhodnocením, jak se jim daří. Zároveň budou mít prázdniny, aby si odpočinuly a mohly se s chutí opět vrátit do školy. Chodit do školy je náročné a není vždy radostné, tak jako sám život.
V neděli 10. února bude při mši svaté uděleno starým a nemocným lidem pomazání nemocných. Život přináší nejrůznější radosti, ale také na nás doléhají bolesti a nemoci, zejména s přibývajícím věkem. Nemoc a utrpení vždy patřily k nejvážnějším problémům, které podrobují lidský život zkoušce. V nemoci člověk zakouší vlastní bezmocnost, vlastní omezenost a ohroženost. Když ale pročítáme evangelia, tak v nich najdeme nejvíce vyprávění o tom, jak Ježíš uzdravuje nemocné. Proto je jednou ze svátostí, kterou církev slaví právě pomazání nemocných. Ústy apoštola Jakuba říká: „Je z vás někdo nemocný? Ať si zavolá představené církevní obce a ti ať se nad ním modlí a mažou ho olejem ve jménu Páně; modlitba spojená s vírou zachrání nemocného.“ V této svátosti nemocný dostává velkou pomoc, sílu a úlevu. Proto ji má přijmout každý, když nebezpečně chřadne nemocí nebo stářím. Křesťan ve svátosti nemocných zakouší, že v nemoci a utrpení je zahrnut Ježíšovou láskou. Duch svatý v něm posiluje důvěru v Boha, dává mu klid a jistotu, aby jednou mohl vstoupit do věčného domova v nebi.
Pomazání nemocných obvykle předchází svátost smíření a uzavírá ji přijetí eucharistie.
Pokud se výše uvedené řádky zatím nevztahují k našemu životu, tak věřte, že jednou přijde čas, kdy i my budeme hledat posilu pro překonání nemoci a stáří. Kde jinde bychom ji měli hledat, než u našeho Pána.
V modlitbě

P. Tomáš Fiala

Celé Zprávičky dobroučské farnosti s orientačním měsíčním rozpisem bohoslužeb lze zobrazit nebo stáhnout z našeho on-line úložiště. Týdenní přehled bohoslužeb na vývěsce kostela nebo zde na webu v sekci Bohoslužby má přednost před měsíčním rozpisem.

  

1 | 2 >>