Zprávičky dobroučské farnosti

Jedná se o farní zpravodaj, který vychází jednou měsíčně, vždy každou první neděli v měsíci, pouze pro vnitřní potřebu farnosti. Uzávěrka příspěvků bývá o týden dřív (konkrétní datum je k dispozici v tiráži na poslední stránce Zpráviček). Vyjímku tvoří letní prádzniny, kdy Zprávičky vychází v červenci jako dvojčíslo také pro srpen.
 
Pravidelnou součástí Zpráviček bývá Slovo duchovního správce, zápis z pastorační rady a aktuální měsíční rozpis bohoslužeb. Dále je zde prostor také pro Vaše články, které nám zašlete nejlépe před uzávěrkou elektronicky, osobně nebo poštou na oficiální kontakty.
 
Technickou realizaci Zpráviček v současné době zajišťuje Pavel Dušek.

Aktuálně

02.06.2019 22:53

Drazí bratři a sestry,

blíží se nám pomalu závěr velikonoční doby. Mohli jsme spolu s učedníky zakoušet Ježíšovu blízkost po jeho zmrtvýchvstání, která je jiná, než když žil a kázal. Přesto učedníky neopustil úplně, ale přichází k nim a utvrzuje je v jejich povolání, ke kterému je vybral. Mají zvěst o jeho vzkříšení donést až na konec země.

V týdnu jsme slavili Slavnost Nanebevstoupení Páně, kdy se Ježíš definitivně rozloučil s učedníky a vystoupil k Otci. Zároveň slíbil Ducha svatého, který uvede učedníky do celé pravdy. Můžeme vidět, jak Bůh nám chce být blízko. Neopouští nás, ale nabízí nám stále nové formy setkávání a přebývání s námi. Ať dokážeme tuto blízkost zakoušet skrze slavení svátostí, které jsou pro nás místem osobního setkání s Pánem. 

P. Tomáš Fiala

Celé Zprávičky dobroučské farnosti s orientačním měsíčním rozpisem bohoslužeb lze zobrazit nebo stáhnout z našeho on-line úložiště. Aktuální týdenní přehled bohoslužeb na vývěsce kostela nebo zde na webu v sekci Bohoslužby má přednost před měsíčním rozpisem.

  

1 | 2 >>