Zprávičky dobroučské farnosti

Jedná se o farní zpravodaj, který vychází jednou měsíčně, vždy každou první neděli v měsíci, pouze pro vnitřní potřebu farnosti. Uzávěrka příspěvků bývá o týden dřív (konkrétní datum je k dispozici v tiráži na poslední stránce Zpráviček). Vyjímku tvoří letní prádzniny, kdy Zprávičky vychází v červenci jako dvojčíslo také pro srpen.
 
Pravidelnou součástí Zpráviček bývá Slovo duchovního správce, zápis z pastorační rady a aktuální měsíční rozpis bohoslužeb. Dále je zde prostor také pro Vaše články, které nám zašlete nejlépe před uzávěrkou elektronicky, osobně nebo poštou na oficiální kontakty.
 
Technickou realizaci Zpráviček v současné době zajišťuje Pavel Dušek.

Aktuálně

03.05.2020 10:30

Drazí farníci,

prožili jsme Velikonoce každý jiným způsobem, ale je důležité se zamýšlet, jak jsme se setkali s naším Pánem a kde On se k nám připojuje a jak vstupuje do našeho života. Zmrtvýchvstalý přichází mezi své učedníky, ale už s nimi není stále jako dříve, ale zjeví se jim a zase zmizí, protože má definitivně vystoupit do nebe. Slibuje učedníkům, že jim pošle Ducha svatého, který je uvede do celé pravdy a který bude v jejich životech konat větší dílo, než jaké konal sám Pán Ježíš. Jsme v období očekávání seslání Ducha svatého, i když ho většina z nás ve svátosti biřmování přijala. Máme tak prostor s Duchem svatým spolupracovat, protože nám už byl dán.

Takovým vzorem nám může být Panna Maria, jíž je měsíc květen zasvěcen a která ve svém životě nejlépe uskutečnila spolupráci s Duchem svatým. Dokázala skrze Ducha svatého počít Božího Syna ve svém mateřském lůně, protože byla na to omilostněná. Vytrvala se svým Synem pod křížem a bděla s učedníky na modlitbách. Právě třeba při modlitbě růžence můžeme rozjímat o všem, co se odehrává kolem nás. O Panně Marii často čteme, jak uchovávala ve svém srdci právě chvíle, kterým v daný okamžik moc nerozuměla.                                                                                                                                                            

Nyní ještě pár informací k organizačním opatřením. Začaly být povolené mše svaté pro patnáct osob, což je z hlediska nedělní farní mše svaté zcela nedostatečné. Po konzultaci s ostatními kněžími ve vikariátě zatím nebudeme obnovovat hlavní nedělní mši svatou, dokud nebude více navýšen počet návštěvníků mše svaté. Pan biskup zatím ponechal v platnosti dispenz od účasti na nedělní mši svaté. Prosím, abyste vytrvali v prožívání neděle, jak jste ji požívali v poslední době.

Ve všední dny začnu sloužit pravidelné mše svaté, ale prosím o respektování počtu účastníků bohoslužby a stanovených pravidel. Intence, které jste měli rezervované, jsem většinou neodsloužil, pokud mě o to někdo z vás výslovně nepožádal. Budete si je moci přerezervovat na jiný termín.

Ještě bych rád před Slavností Seslání Ducha svatého uspořádal hromadnou zpověď ve farnosti, jak to bývá zvykem před Velikonocemi, ale bude to ještě záležet na tom, jak se skutečně budou rozvolňovat vládní opatření.

S přáním požehnaných dní

P. Tomáš Fiala

Zprávičky dobroučské farnosti s měsíčním rozpisem bohoslužeb lze zobrazit nebo stáhnout z našeho on-line úložiště

  

1 | 2 >>