Zprávičky dobroučské farnosti

Jedná se o farní zpravodaj, který vychází jednou měsíčně, vždy každou první neděli v měsíci, pouze pro vnitřní potřebu farnosti. Uzávěrka příspěvků bývá o týden dřív (konkrétní datum je k dispozici v tiráži na poslední stránce Zpráviček). Vyjímku tvoří letní prádzniny, kdy Zprávičky vychází v červenci jako dvojčíslo také pro srpen.
 
Pravidelnou součástí Zpráviček bývá Slovo duchovního správce, zápis z pastorační rady a aktuální měsíční rozpis bohoslužeb. Dále je zde prostor také pro Vaše články, které nám zašlete nejlépe před uzávěrkou elektronicky, osobně nebo poštou na oficiální kontakty.
 
Technickou realizaci Zpráviček v současné době zajišťuje Pavel Dušek.

Aktuálně

02.05.2021 12:04

Drazí bratři a sestry,

prožíváme velikonoční dobu, kdy jsme na začátku velikonoční doby v evangelních příbězích četli, co se vše odehrálo po zmrtvýchvstání Krista. Učedníci se v první řadě propadli do úplné beznaděje Velkého pátku až po velikonoční nedělní ráno, kdy přicházejí první zprávy, že hrob je prázdný. Dva učedníci běží se podívat a zjišťují, že je to tak, jak ženy povídaly. Později Ježíš vstoupí mezi své učedníky, kteří jsou zavřeni, a řekne jim: „Šalom – Pokoj Vám“. Zdraví své učedníky z jiné dimenze života, kterou do té chvíle nikdo neznal. Musíme si přiznat, že je pro každého z nás těžko představitelná tato představa, i když finalitu celého života díky Kristu známe. Učedníci musí sami projít velkou proměnou, kterou si na začátku povolaní při veřejném vystoupení Ježíše nebyli vůbec schopni představit. Zmrtvýchvstalý jim po svém vzkříšení říká, že je dobře, když odejde k Otci, protože jim pošle Ducha svatého, který je uvede do celé pravdy. Máme se připravit na seslání Ducha svatého, který má doplnit všechny potřebné duchovní milosti pro náš život. Apoštolové se po seslání Ducha svatého nebojí vyjít a hlásají Krista, i když se setkají i s pronásledováním. Kdo se ale nemění, jsou představitelé židovského národa, kteří se ještě za jeho života zřekli Ježíše, a od doby apoštolů pokračují v odmítání a pronásledování jeho učedníků. Kdo nepotřebuje proměnu, je ideální učednice Panna Maria, která dokázala plně přijmout do svého života Ducha svatého při Zvěstování. Byla k tomu vybavena od počátku svého života. I my se máme stát učedníky podle jejího vzoru, tak ať i skrze měsíc květen, který je jí zasvěcen, se i nám daří se přibližovat Bohu a žít s ním v úzkém vztahu. Požehnaný čas přeje

P. Tomáš Fiala

Zprávičky dobroučské farnosti se zápisem pastorační rady a měsíčním rozpisem bohoslužeb lze zobrazit nebo stáhnout z našeho on-line úložiště.

1 | 2 >>